Laws Home.Welcome To Jimmaa Zone Attorney web. Gara Weeb WAAGJ Ashamaa Jenna

Waajjirrii AA Godina Jimmaa websaayiitii ofiseelawaa mhaagj.org jalattii kuusaa seerootaa kana laws.mhaagj.org jedhuu kana isiniif banee Heeraafii Seeroota Biyyaa kenyaa dabalatee waligaltewwan Idil Adunyaa kan biyyii tenya mallattessitee raggasistee isiniif gahee jiraa.

Visit us
our Library

Welcome to Jimmaa Attorney Laws Digital Library

from Jimmaa Zone Attorney Office official website you can get and download all Domestic and Universal Legislations in PDF for free.

What We Do. Hojileen Kenya

Our Practice Areas. Adeemsoota WAAGJ

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Ademsoota Afurin Haawasa Kna Tajaajilluu Yommuu Ta’u Isaanis.
1. Adeemsa Garee Yakkota Adda Addaa.
2. Adeemsa Yakkota Malaamatummaafi Taaksii.
3. Adeemsa Haariiroo Haawaasa
4. Adeemsa Galmessaa Ragaalee Jedhamuu
——
Jimmaa Zone Attorney Office has 4 basic practice area. these are
1. Criminal Litigation
2. corruption & tax litigation
3. Civil Laws Litigation
4

for more

Criminal Law Yakkota Addaa Addaa

In Criminal Law Service jimmaa zone attorney office sue and litigate upon the Federal & Oromia Regional State Legislations.

Corruption & Tax Law Malaamatummaa

In Corruption law Service jimmaa zone attorney office sue and litigate upon the Federal & Oromia Regional State Legislations.

Civil Laws, Hariroo Haawaasa

Garee kana jalattii waajjiirrii abbaa alangaa godina jimmaa falmii haariiroo haawaasaa dhhabbata motummaa addaa addaatiif bakka bu’ee kan ittii falmuudhaa

Galmessa Ragaalee

adeemsa kana jalattii ragaaleen kana akkaa bakkaa bu’ummaa waligaltee fii kkf waajjira abbaa alangaa godina jimmaaa fuldurattii kan ittii raggaasifsmuudhaa

Our Efforts Result, Bu’aa Ifaajjii Kenyaa

We feel very proud for our great  achievement.
Iffajjin keenya Bu’aa Buusaa Jiraachuu Isaatin Gammachuu Guddaa qabna

Jimmaa Zone Attorney Office is the first government organization which have a great experience on creating and launching its own official website. Since September 2019 our website has been lounched and we deliver more than 16,000 Legal Material in pdf and doc file. beside Jimmaa zone attorney ofice is the first government organization in ethiopia which have its own fm podcasting service in more than 20 platforms. visit our last website and the new website listen and follow our FM podcasting Service

Waajjiirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Akkaa Naannottis ta’e akka biyyaattii websaayiitii ofiselawaa banachuudhaan dokumantilee seeraa 16,000 ol ta’e haawaasa bal’aa biraan gahaachuudhaan waajjira sadarkaa godinaatiin isa jalqabaatii. dabalataaniis Tamsaafsa FM Podcast banachuun sagantaalee hubannoo seeraa gabbisan haawaasa bal’a biraan gahuu waajjira muxxannoo addaa qabuuu ta’un sadarkaa biyyalessaafi naannottis baekkamtii argachuu isaatin waajjira jalqabaatii.
1. weeb waajjira kenyaa durii daawwachuf kana Tuqi
2. weeb kenya ammaa argachuuf kana Tuqii
3. Tamsaasa FM kenyaa dhageffachuuf as Tuqi

Our ATTORNEYS Abbotii Alangaa

Abbotii Alangaa Fi Hojjettoota Kenyaan wal baraa
Introduce with our expert team member

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolore magna aliqua.

Addee Zahara Mohammed

Ittii GaafatamtuW

Addee Zaaraa Muhamed

Abbaa Adeemsaa Garee Yakkota Adda Addaa

Obboo Lammessaa Aseffa

Abbaa Adeemsaa Garee Yakkota Mlaamatummaafi Taaksii

Obboo Sisay W/Gabriel

Abbaa Adeemsaa Garee Haariiroo Haawaasa

Obboo Shamsadi Xahaa

Abbaa Adeemsaa Garee Galmessaa Ragaalee

Obbaa Umar Yonis

Abbaa Alangaa

Obboo Wodwosen

Abbaa Alnagaa

Obboo Hasen Muhamedhusen

Abbaa Alangaa

Addee Rehimaa

Abbaa Alangaa

Obboo Keyradin Aliyyi

Abbaa Alangaa

Addee Zaaraa Madad

Abbaa Alangaa

Obboo Yirgalem

Abbaa Alangaa

Obboo Abdurahim

Abbaa Alangaa

Obboo Addisuu

Abbaa Alangaa

Obboo

Abbaa Alangaa

Obboo Addisuu

Abbaa Alangaa

Since September 2019 Our Website

Visitor

Downloads

Subscrbers

average visitor per mont

One thought on “Laws Home.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Layibaraarii Seeraa WAAGJ